г.
 Обучение 3

Обучение 3

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-3.3.06-0043 на 15 октомври 2013 г. стартира Обучение № 3

”Комуникации и използване на SCADA системи за управление на системите” за докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени.

Седмичен график за провеждане на Обучение 3

Учебни модули и теми за провеждане на Обучение 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За контакт:
тел.: 0885 19 20 29 / 02 9709478 - Диди Кирова, технически сътрудник