г.
 ЦЕЛИ

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Дейност 1 „Подкрепа на докторски програми”

1.1. Разкриване на нови докторски програми
1.2. Предоставяне на стипендии на докторанти в рамките на докторски програми за осъществяване на научни цели и задачи в областта на транспорта и ИКТ
1.3. Организиране и провеждане на програми за обучение и повишаване на квалификацията на докторанти, работещи в сферата на транспортната наука и ИКТ с участието на експерти от съответната научна област
1.4. Подкрепа за подготовката на дисертационни трудове с практико-приложен характер, експериментална дейност и внедряване на крайните резултати в заинтересованите страни (транспортни фирми, министерства, ведомства, агенции и др.)
1.5 Насърчаване на академичната мобилност чрез участие в международни научни конференции и изложения в областта на транспорта и ИКТ.
1.6. Подкрепа за научни публикации, като част от подготовката и обучението на докторантите
1.7. Осигуряване на достъп до научни съоръжения, бази данни и библиотеки; закупуване на научна апаратура и специализиран софтуер в дейността на докторантите

Дейност 2: „Програми за развитие на постдокторанти, специализанти и млади учени”

2.1. Организиране и провеждане на програми за обучение и повишаване на квалификацията на младите хора (постдокторанти, млади учени и специализанти), работещи в сферата на транспортната наука и ИКТ с участието на експерти от съответната научна област
2.2. Подкрепа за научни публикации в международно признати списания и сборници от конференции
2.3. Дейности, насочени към развитие на научния потенциал на младите учени в международна среда (например запознаване с иновативни постижения чрез участия в национални и международни панаири и изложения)
2.4. Подкрепа за провеждането на научни изследвания, свързани с повишаване на научния потенциал
2.5. Осигуряване на достъп до научни съоръжения, бази данни и библиотеки; закупуване на научна апаратура и специализиран софтуер в дейността на младите учени

Дейност 3 „Управление на проекта”

3.1. Администриране, контрол и отчитане на проекта
3.2. Информационна кампания и публичност на проекта и дейности по визуализация на финансовата помощ