г.


Обучение 1

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-3.3.06-0043 стартира Обучение № 1

„Използване на специализираната научна апаратура и оборудване за оценка на динамиката на железопътни возила, управление и безопасност на движението” с ЦГ „Докторанти”, което е част от предвидените четири обучения по проекта.

Седмичен график за провеждане на Обучение 1

Учебни модули и теми за провеждане на Обучение 1

Цикъл 2

На 2 февруари 2013 г. стартира Втори цикъл на Обучение № 1 за целеви групи "Постдокторанти", "Специализанти" и "Млади учени".

Седмичен график за провеждане на Втори цикъл на Обучение 1

Учебни модули и теми за провеждане на Обучение 1

 

За контакт:
тел.: 0885 19 20 29 / 02 9709419 - Диди Кирова, технически сътрудник