г.


Обучение 2

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-3.3.06-0043 на 09 май 2013г. стартира Обучение № 2

„Приложение на база данни при моделиране на процеси, свързани с проектиране и изследване на возила, жп сигнализация и енергетика на движението” за участниците от целевите групи.

Седмичен график за провеждане на Обучение 2

Учебни модули и теми за провеждане на Обучение 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За контакт:
тел.: 0885 19 20 29 / 02 9709478 - Диди Кирова, технически сътрудник