г.
 ЦЕЛИ

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

ОСНОВНА ЦЕЛ

Засилване интересът на младите хора към реализация в сферата на транспортното образование и наука и да се повиши качеството на научните разработки в транспортния отрасъл и ИКТ в транспорта, като се подобрят условията за работа на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

1. Да се мотивират перспективни млади хора да продължат развитието си в докторски програми във ВТУ "Тодор Каблешков" – София.
2. Да се разширят възможностите за младите учени да намерят пълноценна реализация в България, чрез което да се стимулира развитието на научния потенциал на ВТУ "Т. Каблешков" – София;
3. Да се създадат възможности за адекватна професионална реализация на обучени на съвременно ниво млади хора в най-перспективния за столицата и България вид градски транспорт – метрополитен.