г.


АРХИВ НОВИНИ

 

Официална церемония за връчване на договори

29.03.2012г.

На официална церемония в зала “Сердика” на „Шератон София хотел Балкан”, министър Сергей Игнатов връчи договорите на 12-те висши училища, с одобрени за финансиране проекти по трета фаза на операция „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.
Тази операция е на стойност 8 милиона лева и се финансира в рамките на приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Целта й е да се засили интересът на младите хора към реализация в сферата на образованието и науката и да се повиши качеството на научните разработки, като се подобрят условията за работа на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени. Висшите училища в цялата страна имаха възможността да кандидатстват на конкурентен принцип със свои проекти на стойност до 800 000 лева.
Договорът за проект „Повишаване, усъвършенстване и разгръщане на научния потенциал на ВТУ „Тодор Каблешков” чрез подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на транспорта, енергетиката и ИКТ в транспорта” бе получен от ректора на транспортния университет проф. дтн инж.-мат. Петър Колев.
Ръководител на проекта е проф. дтн инж. Ненчо Ненов. Стойността на проекта е 722 695 лв., а срокът за изпълнение е 32 месеца.
В рамките на проекта ще бъдат подкрепени млади учени, които ще могат да усвоят средствата за ежемесечни стипендии, подготовка на дисертационните си трудове, за постигане на по-голяма международна мобилност и за увеличаване броя на публикациите си в чуждестранни научни издания.

 

Публикация във вестник АзБуки

04.04.2012

Вижте ТУК

 

БНР: Интервю с Васил Василев, докторант

05.04.2012

Интервю

 

Bulgaria ON AIR: Интервю с проф. дтн. Ненчо Ненов

08.04.2012г.

 

Първа работна среща

11.04.2012г.

На 11 април 2012 г. се проведе Първа работна среща на екипа по проект „Повишаване, усъвършенстване и разгръщане на научния потенциал на ВТУ „Тодор Каблешков” чрез подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на транспорта, енергетиката и ИКТ в транспорта”.
На срещата бяха поканени представители на целевите групи, лектори и обучители.
Приветствие към екипа на проекта и гостите беше отправено от ректора на ВТУ проф. дтн инж. Петър Колев.
Ръководителят на проекта проф. Ненчо Ненов представи екипа на проекта, основните задачи и дейностите, които ще бъдат изпълнявани.
project-phD project-phD project-phD project-phD

 

Bulgaria ON AIR: Интервю с проф. дтн. Ненчо Ненов

25.05.2012г.

 

Bulgaria ON AIR: Интервю с проф. дтн. Ненчо Ненов

 

 

Информационен ден по проект № BG051PO001-3.3.06-0043

На 13.06.2012 г. във ВТУ „Тодор Каблешков” се проведе Информационен ден по проект № BG051PO001-3.3.06-0043, осъществяван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Участваха представители на четирите групи бенефициенти, научни ръководители на докторанти и обучители, и представители на медиите.
Ръководителят на проекта проф. дтн Ненчо Ненов запозна аудиторията с извършените дейности от стартирането му на 19 март 2012 г. Координаторът по бюджетиране и финансово управление доц. д-р Десислава Йосифова разясни механизмите за стимулиране на участниците в целевите групи за научно израстване и изяви.
Основен акцент на информационния ден бе поставен на предстоящите задачи и дейности по проекта.

project-phD project-phD project-phD project-phD

 

 

Посещение на световно изложение по железопътен транспорт INNOTRANS 2012

Във връзка с изпълнение на проект BG051PO001-3.3.06-0043 "Повишаване, усъвършенстване и разгръщане на научния потенциал на ВТУ "Т. Каблешков" чрез подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на транспорта, енергетиката и ИКТ в транспорта" докторанти, постдокторанти, експерти, свързани с основните дейности по проекта (обучители/научни ръководители) и член на екипа за организация и управление, от ВТУ “Т. Каблешков” беше осъществено посещение на световно изложение по железопътен транспорт  INNOTRANS 2012 (International Fair for Transport Technology, Innovative components, Vehicles and Systems).
От страна на експертите-обучители бяха проведени следните дейности: всички представители на трите целеви групи (докторанти, постдокторанти и специализанти) бяха  запознати с различни експонати: релсов път и съоръжения, локомотиви, вагони, мотрисни влакове и много други, разположени на огромна площ в закрити изложбени.
Представителите на целевите групи бяха разделени на две подгрупи по научни и професионални интереси, като всеки един от експертите-обучители отговаряше за трима обучаеми. На тази база бяха осъществени интензивни обучения на място по: Проектиране и конструиране на ПЖПС; Железен път и съоръжения; Техническо оборудване в транспорта и Електроснабдяване на влакове, в зависимост от конкретните научни специалности. Специално внимание като част от обучението беше отделено на експонатите транспортна техника, изложени на открито и по-конкретно: мотрисни влакове, метровлакове, високоскоростни влакове, локомотиви, вагони, градски електротранспортни средства, релсов път и др.
В допълнение на дейността по обучение на място, представителите на експертите оцениха и подбраха значителен по обем и обхват научноприложни материали, научни списания, професионални каталози, технически проспекти и други, които ще бъдат използвани в планираните по проекта обучения и семинари, както и в пряката работа по разработването на дисертационни трудове от докторанти на ВТУ. Част от тази литература е предназначена за библиотеката на ВТУ, а друга - за съответните катедрени библиотеки.
Представителите на целевите групи подбраха значителна част материали и професионална литература, която ще бъде използвана в бъдещата им научна работа.
От страна на командирования член на екипа за организация и управление, в качеството му на координатор по финансово управление на проекта беше осъществен подбор на място с цел създаване на връзки между ВТУ и институционални и частни структури за трансфер на знания в областта на транспорта. В следствие на тази дейност бяха осъществени редица работни срещи и постигнати писмени договорености и споразумения с представители на няколко научноизследователски и водещи технологични предприятия в областта на съвременния сухоземен транспорт в Европа.
По-конкретно бяха осъществени работни срещи, свързани с администрирането на проекта и подплатени с подписани на място споразумения, на база на които се реализира възможност за осъществяване на достъп на представители на целевите групи за бъдещо участие (до края на 2014 г.) в практическа и експериментална дейност във водещи научни центрове и частни компании в Европа в областта на сухоземния транспорт.

 

Обучение 2

09.05.2013г.

Стартира Обучение 2 „Приложение на база данни при моделиране на процеси, свързани с проектиране и изследване на возила, жп сигнализация и енергетика на движението” за участниците от целевите групи.

 

 

Участие в международна конференция в Атина, Гърция

03-06.07.2013г.

В съответствие с работната програма на проект BG051PO001-3.3.06-0043 „Повишаване, усъвършенстване и разгръщане на научния потенциал на ВТУ „Т. Каблешков” чрез подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на транспорта, енергетиката и ИКТ в транспорта” група от осем представители на университета взе участие в 5-та Международна конференция Experiments/Process/System Modeling/Simulation/ Optimization (5th IC-EpsMsO), проведена от 03.07.2013 до 06.07. 2013г. в гр. Атина, Гърция. В Научния комитет на този престижен международен форум бяха включени проф. дтн Н. Ненов и доц. д-р Д. Йосифова. 
Участниците от ВТУ „Т.Каблешков” представиха четири доклада, разработени от четирима докторанти, един постдокторант, един  представител на целева група „Млади учени” и един обучител.
На 03.07.2013г. и на 04.07.2013г. доц. д-р Десислава Йосифова, координатор в екипа за организация и управление на проекта, проведе две работни срещи с ръководството на базираната в Атина научна организация Learning Foundation in Mechatronics (LFME) – с директора проф. д-р Демостенос Цахалис и г-жа Лена Симицопулу, генерален секретар. Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество и трансфер на знания и опит в областта на транспорта, мехатрониката и ИКТ. Подписано беше споразумение за постиганата договореност  да се предостави безплатен достъп до резултати от изследвания и проекти на LFME еднократно за докторанти и постдокторанти от ВТУ „Т.Каблешков” до края на 2014 г. Създадени бяха изключително ценни, нови и перспективни за ВТУ институционални и лични контакти.

 

Participation in an international conference in Greece

In compliance with the work program of the project BG051PO001-3.3.06-0043 "Promotion, improvement and development of the scientific potential of the T. Kableshkov University of Transport (VTU) by supporting the development of PhD students, post-docs, trainees and young scientists in the field of transport, energy and ICT in transport"a  group of eight representatives of the VTU  took part in the 5th International Conference on Experiments/Process/System Modeling/Simulation/Optimization (5th IC-EpsMsO) held in Athens, Greece on 03-06.07.2013. Prof. DSc N. Nenov and Assoc. Prof. Dr D. Yosifova were included in the Scientific Committee of this prestigious international forum.
The participants from the VTU presented four reports developed by four PhD students, a postdoc, a representative of the target group of young scientists and a trainer.
On 03 and 04 July 2013 Dr Desislava Yosifova, Coordinator of the team for project management had two work meetings with the leadership of Athens-based research organization Learning Foundation in Mechatronics (LFME): with the Director Dr Demosthennes Tsahalis and Mrs. Lena Simitsopulu, General secretary. The participants disscussed on the possibilities for cooperation and transfer of knowledge and experience in the field of transport, mechatronics and ICT. The Minutes signed fixed the arrangements to provide free access to research results and projects of LFME once for PhD students and post-docs from the VTU by the end of 2014. Both the institutional and personal contacts are extremely valuable and prospective for the University of Transport.

 

Семинар по "Якост и дълготрайност на конструкциите в транспорта"

В съответствие с програмата на проект BG051PO001-3.3.06-0043 беше проведен тридневен семинар по "Якост и дълготрайност на конструкциите в транспорта". На 03.10.2013 г. се състоя първата част, която включваше презентации и дискусии по теоретико-приложни теми. Представени бяха и част от резултатите, постигнати от докторанти и млади учени, които извършват научно-изследователска дейност в тази изключително важна за устойчивото развитие и безопасността на транспорта област.

Втората част на семинара, която обхвана два дни – 04 - 05.10.2003 г., включваше лекции и презентации по темата на семинара и технически посещения на Вагоноремонтния завод в гр. Септември и Международния технически панаир в гр. Пловдив.

 

Успешни защити на докторанти

14.05.2013 г.: гл. ас. инж. Васил Димитров Димитров защити дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на тема “Асинхронни задвижвания с адаптивно управление” с научен ръководител проф. д-р инж. Иван Костадинов Миленов.

 

10.09.2013 г.: гл. ас. инж. Мирена Тодорова защити дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на тема “Оптимизация на използването на подвижния състав в пътническия железопътен транспорт” с научен ръководител на доц. д-р Кирил Карагьозов.

Двамата доктори продължават участието си в проекта като постдокторанти. Екипът им пожелава нови успехи в научноизследователската дейност.