г.


Участие в международна научна конференция на IEEE– ISSE 2014 в Германия

 

Група докторанти, постдокторанти и представител на експертите по проект BG051PO001-3.3.06-0043 "Повишаване, усъвършенстване и разгръщане на научния потенциал на ВТУ "Т. Каблешков" взеха участие в международната научна конференция 37th International Spring Seminar on Electronics Technology, която се състоя в гр. Дрезден, Германия, на 7-11 май 2014 г. Те представиха четири доклада и се включиха активно във всички дискусии, дебати и цялостната работа на конференцията. Осъществените контакти им дадоха възможност да намерят отговори на конкретни проблеми в областите на своите професионални и научни интереси.
На всички участници в конференцията бяха издадени сертификати, а двама от докторантите – Я. Исаев и Хр. Иванов –  бяха поощрени от Научния комитет с награди.