г.


УЧАСТИЕ В TRA2014 TRANSPORT RESEARCH ARENA 2014

Във връзка си изпълнение на проект BG051PO001-3.3.06-0043 "Повишаване, усъвършенстване и разгръщане на научния потенциал на ВТУ "Т. Каблешков" чрез подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на транспорта, енергетиката и ИКТ в транспорта" бе организирано посещение на един от най-значимите научни форуми в Европа – TRA2014 Transport Research Arena 2014 (Арена за транспортни изследвания), проведен през април в Париж, Франция. В групата бяха включени докторанти, постдокторанти, специализанти, експерти (обучители и научни ръководители) и член на екипа за организация и управление на проекта.

Представителите на целевите групи посетиха изложението и по-специално свързаните с научните и професионалните им интереси щандове и презентации, откъдето успяха да си осигурят материали и професионална литература, предназначена за бъдещата им научна работа. Специално внимание беше отделено на експонатите в областта на градските електротранспортни средства, хибридните автомобили, подемно-транспортната техника, агрегати и системи на транспортна техника и други иновации в транспорта. Групата участва в работата на две съпътстващи изяви – постерната сесия на научната конференция TRA 2014 и франкофонския семинар. Гл. ас. И. Стефанова, докторант инж. Т. Иванова и доц. д-р Д. Йосифова се включиха и в специализирания семинар на тема „Ролята на жените в съвременния транспорт”.

Представителите на експертите проф. дтн Н. Ненов и проф. д-р В. Спасов осигуриха подбор от наличните научноприложни материали – професионални каталози, технически проспекти и други, които ще бъдат използвани в планираните по проекта обучения и семинари, както и в пряката работа по разработването на дисертационни трудове от докторанти във ВТУ. Част от тази литература е предназначена за библиотеката на ВТУ, а също така и за съответните катедрени библиотеки в катедрите „ТТ”р „ ЕЕТ”, „ПТСМС” и „СОТС”.
Като представител на екипа за организация и управление доц. д-р Д. Йосифова осъществи няколко работни срещи с чуждестранни участници. Постигната беше писмена договореност с проф. Francis Papon, директор на френската научноизследователска организация в областта на съвременния сухоземен транспорт l'Unité de Recherche “Dynamiques Economiques et Sociales des Transports, за сътрудничество и достъп на представители на целевите групи в практическа и експериментална дейност на организацията.