г.


Целева група „ПОСТДОКТОРАНТИ”

ПЛАН-ГРАФИК
За задачите на целевите групи „Постдокторанти” и „Млади учени” по проекта
Период: 01.04.2012 – 30.09.2012 г.

Дейност Период на провеждане Място на провеждане, ръководител, телефон за връзка
Дейност 1:
Запознаване с проекта и възмож-ностите, които предоставя на целевата група. Създаване на интернет връзка (форум) за контакт между членовете на целевата група. Запознаване с плана за дейностите през първите 6 месеца на среща с целените групи.
01.04.2012 г. – 02.05.2012 г.
Среща:
24.04.2012 г.
Място на провеждане на дейността:
ВТУ „Т. Каблешков”
Ръководител на дейността:
Проф. д-р Неделчо Неделчев
За контакти: 02 9709421
Дейност 2:
Проучване на електронни библиотеки.
02.05.2012 г. – 31.05.2012 г. Място на провеждане на дейността:
ВТУ „Т. Каблешков”
Ръководител на дейността:
Проф. д-р Неделчо Неделчев
За контакти: 02 9709421
Дейност 3:
Проучване на възможностите за участие в конференции и публикуване в списания.
01.06.2012 г. – 31.08.2012 г Място на провеждане на дейността:
ВТУ „Т. Каблешков”
Ръководител на дейността:
Проф. д-р Неделчо Неделчев
За контакти: 02 9709421
Дейност 4:
Създаване на интердисциплинарни екипи за разработване на актуални проблеми в транспорта. Разработване на предварителен план-календар за участие н конференции приз 2013 г. (2012 г. се включва, ако е възможно да се спазят обявените срокове).
01.09.2012 г. – 30.09.2012 г. Място на провеждане на дейността:
ВТУ „Т. Каблешков”
Ръководител на дейността:
Проф. д-р Неделчо Неделчев
За контакти: 02 9709421