г.
 НАЧАЛО

НАЧАЛО

 

Уважаеми докторанти, постдокторанти, млади учени и специализанти,
Във връзка с изпълнението на проекта са извършени абонаменти за:
Световна електронна библиотека

Инструкциите с пароли за ползване може да получите от г-жа Д. Кирова, технически сътрудник на проекта: За контакт: GSM 0885192029, ВТУ „Т. Каблешков”, Ректорат, етаж 3, стая 43

 

Научни списания в областта на транспорта:
- Списание Traffic Engineering and Control
- Списание Transport Problems
- Списание Airports of the World Magazine
- Списание STEAM RAILWAY
- Списание MODERN RAILWAYS
- Списание Airports International Magazine

Списанията могат да се използват в библиотеката на ВТУ „Тодор Каблешков”

 

 Проект № BG051PO001-3.3.06-0043 „Повишаване, усъвършенстване и разгръщане на научния потенциал на ВТУ „Т. Каблешков” чрез подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на транспорта, енергетиката и ИКТ в транспорта” се осъществява по схема BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Ръководител на проекта:
проф. дтн инж. Ненчо Ненов

 

Период на проекта:
19 март 2012 г. - 30 октомври 2014 г.